30 noiembrie 2010

Noul Cod al Muncii


roiectul de lege al noului Cod al Muncii sta sub semnul austeritatii. Noile specificari se rezuma, in principal, la scaderea drepturilor angajatului si marirea indatoririlor pe care acesta le are fata de angajator. Afla care sunt noile prevederi ale Codului Muncii si ce drepturi le-au mai ramas salariatilor.
 1/8 

Perioada obligatorie de concediu neintrerupt

Perioada obligatorie de concediu neintrerupt
sxc.hu
Perioada in care angajatorul trebuie sa asigure fiecarui salariat concediul de odihna neintrerupt, pentru situatiile in care concediul este programat fractionat, va fi redusa de la 15 la 10 zile, propunerea fiind prevazuta in proiectul de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.

Proiectul de act normativ prevede ca in cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt, fata de 15 zile, prevazute in legislatia actuala.

Proiectul de lege mai prevede ca daca, pe durata unui an calendaristic, angajatul a beneficiat de concediu de odihna cu o durata mai mare decat cea la care ar fi avut dreptul in raport cu activitatea prestata in anul respectiv, angajatorul va putea retine din salariul angajatului indemnizatia de concediu aferenta perioadei de depasire a duratei legale sau va putea opta pentru reducerea corespunzatoare a duratei concediului de odihna in anul urmator. 

Preavizul impus salariatului demisionar va fi extins

Preavizul impus salariatului demisionar va fi extins
sxc.hu
Termenul de preaviz impus angajatului care demisioneaza va fi extins de la maximum 15 zile la cel putin 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, si de la 30 la 45 zile pentru salariatii cu functii de conducere, releva proiectul de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.

Documentul stabileste totodata ca angajatorul va fi obligat sa inregistreze demisia salariatului, iar refuzul va da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

"Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere", se arata in proiect.

Forma actuala a Codului Muncii stabileste ca termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau in contractele colective de munca si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Proiectul stabileste totodata in mod clar ca un contract individual de munca este suspendat de drept si pentru participarea la greva, dar fara ca suspendarea sa fie efectuata din initiativa salariatului. In acelasi timp, prevederea conform careia contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului ca sanctiune disciplinara va fi abrogata.

Din initiativa angajatorului, contractul individual de munca va putea fi suspendat si in cazul reducerii temporare a activitatii, nu doar a intreruperii activitatii, ca si pe durata suspendarii de catre autoritati a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.


In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pentru perioade care depasesc 30 zile, angajatorul va avea posibilitatea reduceri programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului. In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii, unitatea poate acorda in aceasta perioada concediu fara plata, dupa informarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii.

Modul de realizare a obiectivelor de performanta va fi luat in calcul in ceea ce priveste concedierile colective, iar interdictia impusa angajatorul de a efectua noi incadari in munca pe locurile salariatilor concediati, timp de 9 luni de la data concedierii acestora, va fi eliminata.

In cazul in care contractul a fost suspendat pe durata cercetarii disciplinare prealabile a angajatului sau cercetarii judiciare a acestuia pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta si daca ulterior se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara, platindu-i-se o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

Salariatii nu vor putea fi concediati pe durata concediului paternal.

"De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului va interveni o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept va prevala", se mai arata in document.

Delegarea angajatului la un alt loc de munca poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 zile si se poate prelungi cu acordul salariatului din doua in doua luni, nu cu cel mult 60 zile ca in prezent.

Care este perioada in care poate fi compensata munca suplimentara?

Care este perioada in care poate fi compensata munca suplimentara?
Perioada in care munca suplimentara poate fi compensata prin ore libere platite va fi prelungita de la 30 la 60 de zile, conform proiectului de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.
 
Documentul prevede ca munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia, nu in 30 de zile, cum stabileste legislatia in vigoare.

Articolul 119 din Codul Muncii, care stabileste compensarea muncii suplimentare, va fi completat cu un nou alineat, care prevede ca, in perioadele de reducere a activitatii, angajatorul va avea posibilitatea de a acorda zile libere platite ce se vor constitui intr-un cont cu care acesta va putea sa compenseze, in avans, eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate pe parcursul anului.

Perioada de proba la angajare, extinsa

Perioada de proba la angajare, extinsa
Perioada de proba in care sunt verificate aptitudinile salariatului va fi extinsa, iar contractul de munca poate inceta fara preaviz pe durata sau la sfarsitul acestei perioade, angajatorul avand dreptul sa incadreze succesiv mai mult de trei persoane pentru acelasi post in intervalul de proba.

Noile reguli privind piata muncii sunt prevazute in proiectul de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.

Conform documentului, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Toti angajatorii au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.

Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura trebuie sa fie specificate in contractul individual de munca.

Angajatorul va avea dreptul de a stabili obiective de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

Conform legii, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Va fi insa abrogata prevederea conform careia in situatia in care salariatul prezinta certificatul medical dupa momentul incheierii contractului individual de munca, iar din cuprinsul certificatului rezulta ca cel in cauza este apt de munca, contractul astfel incheiat ramane valabil.

In acelasi timp, va fi interzis cumulul a mai mult de doua functii cu norma intreaga la acelasi angajator.

Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita incadrarea in munca de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.
  • Cum  vor fii verficati viitorii salariati?

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 45 de zile calendaristice (fata de 30 zile in prezent) pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice (90 zile in prezent) pentru functiile de conducere. Aptitudinile profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap vor fi verificate tot printr-o perioada de proba de maximum 30 zile calendaristice.


Vor fi insa abrogate prevederile care stabilesc ca, in cazul muncitorilor necalificati, perioada de proba are un caracter exceptional care nu poate depasi 5 zile lucratoare si ca absolventii institutiilor de invatamant se incadreaza, la debutul lor in profesie, pe baza unei perioade de proba de cel mult 6 luni. Va fi abrogata si interdictia de angajare succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post.

In schimb, noul Cod al Muncii va stabili ca, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta printr-o notificare scrisa, dar fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti.

Pe durata perioadei de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca pe perioada executarii contractului, sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe perioada executarii contractului.

Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala si se stabileste prin negociere directa intre salariat si angajator, reprezentand o cheltuiala efectuata de angajator, deductibila la calculul profitului impozabil si impozitata la persoana fizica beneficiara.

Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.

Angajatorul poate renunta unilateral la clauza de neconcurenta prevazuta in contract, plata indemnizatiei de neconcurenta incetand din luna urmatoare notificarii scrise a angajatului privind denuntarea acesteia.

Vor fi abrogate prevederile care stabilesc ca aceasta clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum doi ani de la data incetarii contractului individual de munca si nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.

In ceea ce priveste clauza de confidentialitate, proiectul stabileste ca partile convin astfel ca, pe toata durata contractului individual de munca, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca, in schimbul unei indemnizatii de confidentialitate lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de valabilitate a contractului.

Indemnizatia de confidentialitate lunara datorata salariatului nu este de natura salariala si se stabileste prin negociere directa intre salariat si angajator, reprezentand tot o cheltuiala efectuata de angajator, deductibila la calculul profitului impozabil, si impozitata la persoana fizica beneficiara.

Va fi abrogata prevederea actuala care stabileste ca, in situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

Documentul interzice, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite, fara sa mai faca referire la munci sau activitati "imorale", ca in legislatia actuala.

Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare.

Persoana selectata in vederea angajarii va fi informata, in afara de riscurile specifice postului, durata normala a muncii, conditiile preavizului si durata concediului, si despre obiectivele de performanta si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Orice modificare a unuia dintre aceste elemente in timpul executarii contractului individual de munca va impune incheierea unui act aditional la contract, in 15 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, inclusiv in situatiile in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil. In prezent, situatiile in care modificarea rezulta din lege sau din contractul colectiv sunt exceptate de la aceasta obligatie.


La solicitarea salariatului, dar si a unui fost salariat, angajatorul va fi obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate

Reprezentantii salariatilor vor putea negocia contractul colectiv de munca

Reprezentantii salariatilor vor putea negocia contractul colectiv de munca
sxc.hu
Reprezentantii salariatilor din unitatile in care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative vor putea sa negocieze contractul colectiv de munca, conform proiectului de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.

In cazul angajatorilor la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati, in unitatile in care nu sunt constituite organizatii sindicale, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.


Proiectul de act normativ stabileste o noua atributie pentru acestia, respectiv negocierea contractului colectiv de munca.

Potrivit legislatiei in vigoare, reprezentantii salariatilor au ca atributii principale urmarirea respectarii drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern, participarea la elaborarea regulamentului intern, promovarea intereselor salariatilor referitoare la salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de munca si sesizarea inspectoratului de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil. 

Sarcina probei in conflictele de munca va reveni reclamantului, nu angajatorului

Sarcina probei in conflictele de munca va reveni reclamantului, nu angajatorului
sxc.hu
Sarcina probei in conflictele de munca va reveni reclamantului, si nu angajatorului asa cum prevde legislatia in vigoare, propunerea de modificare fiind cuprinsa in proiectul de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.

Actualul Cod al Muncii prevede ca sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Proiectul de lege propune insa modificarea articolului 287 din Codul Muncii, astfel incat sarcina probei in conflictele de munca sa revina reclamantului.

Angajatorii pot obliga salariatii sa plateasca pagubele materiale

Angajatorii pot obliga salariatii sa plateasca pagubele materiale
sxc.hu
Angajatorii vor avea dreptul sa oblige salariatii sa plateasca pagubele materiale inregistrate din vina acestora, intr-un termen care porneste de la 30 zile de la data comunicarii, si le vor retine din salariu contravaloarea pagubei daca acesta refuza sa achite suma in termenul stabilit.

"In situatia in care angajatorul constata ca angajatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita angajatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicari. In cazul in care angajatul refuza restituirea in termenul stabilit, angajatorul va putea recupera contravaloarea pagubei din salariul angajatului in cauza", se arata in proiectul de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.

Salariatii vor fi exceptati de raspundere doar pentru pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate ori pentru pagube care se incadreaza in riscul normal al serviciului. 

Durata timpului de munca va ramane la 48 ore saptamanal, inclusiv ore suplimentare

Durata timpului de munca va ramane la 48 ore saptamanal, inclusiv ore suplimentare
sxc.hu
Durata maxima legala a timpului de munca va fi pastrata la 48 de ore pe saptamana, dar perioada de referinta in functie de care orele de activitate pot fi suplimentate va fi extinsa cu o luna, la patru luni, conform proiectului de modificare a Codului Muncii, obtinut de MEDIAFAX.

"Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana", se arata in proiect.

Actualul Cod al Muncii stabileste o perioada de referinta de 3 luni luata in calcul pentru depasirea duratei maxime a timpului de munca.

Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni (fata de 12 luni in prezent).

"Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta, dar pentru perioade de referinta care in nici un caz sa nu depaseasca 12 luni", se arata in proiect.

La stabilirea perioadelor de referinta nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

Aceste prevederi nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca, nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, numai in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca si in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul de munca de nivel superior. In acest caz, angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.


Salariatii de noapte beneficiaza de un spor la salariu de minimum 15% din salariul orar de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.

Documentul abroga totodata prevederea conform careia durata zilnica a timpului de munca este impartita in doua perioade, respectiv o perioada fixa in care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, in care salariatul isi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic.
28 noiembrie 2010

Productivitatea muncii din Europa, mai grava decat datoriile

Productivitatea muncii din Europa, mai grava decat datoriile

cheltuielile nu au cum sa creasca pentru ca europenii inca incearca sa isi plateasca datoriile, iar imbatranirea populatiei nu face decat sa traga in jos consumul. In acelasi timp, guvernele se chinuie sa isi reduca deficitele si au inlocuit stimulentele pentru cresterea economiei cu bugete de austeritate.

Adevarata problema este, insa, productivitatea scazuta. PIB-ul pe cap de locuitor din Europa este cu 24% mai mic decat cel din SUA, diferenta de venituri fiind de 4,5 trilioane de dolari in fiecare an, potrivit NewsWeek.

Astfel, principalul motiv pentru care economia nu creste cum ar trebui este decalajul mare de productivitate, Europa luand de una singura decizia de a avea mai mult timp liber si de a munci mai putin. Totusi, chiar si atunci cand lucreaza, europenii par sa munceasca mai putin productiv decat americanii, ceea ce inseamna ca Europa are mare nevoie de un nou val de reforme structurale pentru a se dezvolta si a-si plati datoriile.

Europa a tinut pasul cu economia SUA o perioada de timp, diferentele aparand abia la mijlocul anilor '90. Acum, studiile arata ca ea ar trebui sa-si accelereze cresterea productivitatii cu aproximativ 30% doar pentru a-si pastra acelasi ritm de crestere economica. Pentru a ajunge din urma economia SUA ar avea nevoie, insa, de mult mai mult.

Analistii care o privesc din afara pot spune ca Europa s-a opus intotdeauna reformelor dure, iar reticenta a atins punctul maxim tocmai in aceste vremuri austere. Protestele care au izbucnit in Franta din cauza varstei de pensionare sunt cea mai buna dovada in acest sens.

Cu toate acestea, europenii fac o reforma, dar in propriul stil, fara sa importe idei. In ultimii 10-15 ani a avut loc o revolutie nevazuta in care s-a relaxat legislatia muncii, iar piata muncii a crescut cu 6%. Printre beneficiarii noilor reguli se afla in special femeile si persoanele in varsta. Astfel, contrar perceptiei tuturor, Europa are o piata a muncii mult mai dinamica decat cea americana si a reusit sa creeze 24 de milioane de locuri de munca intre 1995 si 2008, fata de doar 20 de milioane in SUA.

In mai putin de 20 de ani, angajarile in randul persoanelor in varsta au crescut cu 24% in Olanda si cu 21% in Germania ca urmare a stimulentelor acordate angajatorilor sau a cursurilor de pregatire. In acelasi timp, Suedia a reusit sa angajeze 88% din femei - cea mai mare rata din tarile dezvoltate - oferind servicii sociale ieftine de ingrijire a copiilor sau a batranilor.

Stimularea muncii in randul femeilor s-a facut si prin acordarea unei indemnizatii de crestere a copilului raportata la salariu si accesul la gradinite in functie de programul de lucru al mamei. De asemenea, doar 14% din femei au un job part-time, performanta obtinuta tot prin stimulentele fiscale inteligente aplicate de guvernul suedez.

Modelul tuturor trebuie sa fie Suedia

Asta inseamna ca exista reforme puse in aplicare si care isi produc efectele. Provocarea este, insa, sa se faca un pas inainte si sa se actioneze pe trei fronturi in acelasi timp: continuarea reformei de pe piata muncii, stimularea productivitatii in sectorul serviciilor si investitiile in inovatie.

Potrivit estimarilor, daca reformele de mai sus ar fi implementate in toate tarile europene, atunci productivitatea muncii ar creste cu 9% fara sa fie redus numarul de zile libere sau sa fie marit programul de lucru.

Pana nu va reusi, Europa va ramane in spatele SUA cu majoritatea indicatorilor privind competitivitatea de pe piata muncii. Are mai putine persoane intre 55 si 64 de ani in campul muncii (51% fata de 65%), o rata mai mare a somajului (media este cu 2,5% mai mare in ultimii zece ani), mai multe femei care lucreaza doar part-time si o perioada de zile libere platite care o depaseste cu cinci saptamani pe cea din SUA.

Serviciile sunt responsabile pentru doua treimi din diferenta de productivitate dintre Europa si SUA pentru ca firmele sunt obligate sa respecte reguli care le impiedica sa se dezvolte. In comert, de exemplu, legile impiedica deschiderea unor magazine tocmai in momentul sau locul in care sunt necesare. Totusi, cand Suedia a liberalizat normele de zonare din comert productivitatea a crescut semnificativ. Daca astfel de schimbari s-ar face peste tot pe continent, atunci productivitatea ar creste cu 20%.

In ceea ce priveste investitiile in inovare, acestea ar pune bazele dezvoltarii in economiile emergente europene si in industrii precum cea a tehnologiei ecologice.

Greseala pe care Europa risca sa o faca in acest moment este sa isi amane reformele din cauza situatiei economice dificile si sa dea vina pe criza pentru intarzierea lor. Modelul care ar trebui urmat si de celelalte economii este Suedia, care a raspuns unei crize din anii 1990 cu reforme de pe urma carora are de castigat si astazi. Ca si Suedia din acea perioada, Europa ar trebui sa priveasca actuala criza ca o oportunitate de transformare a intregii regiuni.

28 octombrie 2010

TOP 100 Companii din FMCG

Performantele financiare obtinute de cele mai importante companii din industria bunurilor de larg consum in anul 2009 reprezinta radiografia rezultatelor modificarilor de strategie, ca reactie la criza economica.
In spatele pozitiei ocupate in TOP de fiecare companie in parte se ascund zeci de strategii aplicate sau modificate pe parcurs pentru a mentine indicatorii financiari la un nivel de performata acceptabil. Promotii in lant, discounturi la limita profitabilitatii, competitia pentru cote de piata ce nu mai depasesc un procent, rebrandinguri sau produse noi lansate pe piete in scadere au fost doar o parte din arsenalul strategic al companiilor de top in 2009. Rezultatul final al acestor schimbari a fost reducerea impactului negativ al crizei prin diminuarea profitului net total obtinut de cele 100 de companii cu numai 3,07% fata de anul 2008.
Demn de remarcat este faptul ca strategiile aplicate in mod diferit au avut in final o tinta comuna, in special pentru retaileri si producatorii de tigari, bauturi alcoolice si bauturi racoritoare. Tinta a fost cresterea cifrei de afaceri si a cotelor de piata prin sacrificarea profiturilor operationale si, in anumite cazuri, chiar prin pierderi financiare. Asa se explica faptul ca cele 100 de companii au cumulat in 2009 o cifra de afaceri mai mare cu 3,42% fata de anul 2008, in timp ce profitul net cumulat a scazut cu 3,07% fata de anul trecut. in valori reale insa, raportat la rata inflatiei care in 2009 a fost de 4,74%, afacerile companiilor din TOP 100 au scazut. Cresterea nominala de 3,42%, comparata cu tinta de inflatie a Bancii Nationale a Romaniei pentru anul 2009 - 3,5% -, indica de fapt ca obiectivul major al companiilor din TOP 100 a fost, in 2009, conservarea afacerilor in pas cu inflatia, dar obiectivul a fost ratat ca urmare a depasirii tintei de inflatie.
Asa cum era de asteptat, primele 10 pozitii ale topului sunt ocupate de mari retele din comertul modern, cei trei mari producatori si distribuitori de tigari si producatorul de bauturi racoritoare Coca Cola. Metro Cash & Carry conduce detasat in TOP 100, cu o cifra de afaceri de 5,75 miliarde lei, cu peste un miliard de lei mai mult decat ocupantul locului doi, British American Tobacco. Niciunul dintre ocupantii primelor 10 pozitii nu are o rata a profitabilitatii de peste 10%, iar asta spune mult despre prudenta cu care managementul acestor companii a abordat strategiile de depasire a crizei economice. O strategie mult diferita au adoptat companii precum Kaufland sau Artima (Carrefour Romania), care au preferat sa realizeze investitii importante in anul 2009, cu scopul declarat de a castiga cota de piata a comerciantilor traditionali care au tras obloanele ca urmare a crizei economice. Pentru aceasta categorie de companii, desi rata profitului net este negativa, rezultatele reale ale strategiei vor fi vizibile abia in anii urmatori, piata urmand sa confirme sau sa infirme viabilitatea strategiei adoptate.
COMPANII ABSENTE DIN TOP
(Ministerul Finantelor nu a publicat rezultate financiare oficiale pentru anul 2009)
#CompanieSediu socialCAENAngajati 2008Cifra de afaceri neta 2008
1European Drinks SAStei, BihorFabricarea altor produse alimentareind.ind.
2European Food SAPantasesti, BihorFabricarea altor produse alimentareind.ind.
3Transilvania General Import- Export SRLOradea, BihorComert cu ridicata al produselor alimentare, bauturi si tutunind.ind.
4Heineken Romania SABucurestiFabricarea berii1.24828.881.233
5Cadbury Romania SABucurestiFabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase828122.981.291
6Lemarco SABucurestiComert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase48297.581.918
7Romaqua Group SABorsec, HarghitaProductia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate1.92409.277.615
8Strauss Romania SRLBucurestiPrelucrarea ceaiului si cafelei363277.781.853
Din TOPUL anului 2009 lipsesc companiile pentru care Ministerul Finantelor Publice nu a publicat bilantul pentru anul respectiv, fie ca urmare a nedepunerii de catre companii a bilantului, fie ca urmare a unor litigii privind taxele si impozitele datorate statului. Printre cele mai sonore marci care nu sunt incluse in TOP, desi rezultatele financiare din anii anteriori ar fi justificat prezenta lor in cele mai mari 100 de companii din FMCG, se numara European Drinks, European Food, Heineken, Romaqua sau Strauss Romania.
TOP 10 CELE MAI PROFITABILE COMPANII DIN FMCG iN 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei)Rata profitului net 2009 (%)
1Colgate-Palmolive Romania SRLBucuresti103278,1222,30
2Avon Cosmetics (Romania) SRLBucuresti308473,6915,16
3Wrigley Romania SRLBucuresti199219,2114,63
4Ana&Cornel SRLMizil, Prahova685162,1812,15
5Dr. Oetker RO SRLCurtea de Arges, Arges417177,2512,11
6Elit SRLCugir, Alba1172304,8911,67
7Mars Romania S.R.L.Bucuresti81190,210,94
8Napolact S.A.Cluj-Napoca, Cluj389233,2810,51
9Quadrant- AMROQ Beverages SRLBucuresti1016679,1710,29
10Beiersdorf Romania SRLBucuresti64179,0210,22
A existat si in anul 2009 un grup de companii din TOP 100 care nu a renuntat la marjele mari de profit, cu riscul de a-si diminua cota de piata si cifra de afaceri (Tabel TOP 10 dupa rata profitului net). Cea mai mare parte a acestor companii au plusat in consolidarea brandurilor si repozitionarea lor pe segmentele de consumatori mai putin afectate de criza economica. Astfel, cea mai mare rata a profitului net a fost obtinuta de Colgate Palmolive, cu 22,30%, urmata de Avon Cosmetics cu 15,16% si de Wrigley Romania cu 14,63%. Colgate Palmolive a obtinut aceste rezultate ca urmare a procesului de restructurare de personal cu peste 60% din totalul angajatilor, in timp ce Wrigley Romania a scazut in vanzari cu peste 30 milioane lei, comparativ cu anul 2008. Doar Avon Cosmetics a reusit performanta de a mentine o rata a profitului net de peste 15 procente, in paralel cu cresterea cifrei de afaceri si a numarului de angajati.
TOP 10 COMERCIANTI dupa cifra de afaceri realizata in 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei)Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei)Variatia cifrei de afaceri 2009 / 2008 (%)Rata profitului net 2009 (%)
1Metro Cash & Carry Romania S.R.L.Voluntari, Ilfov5.885.746,57127,18-4,452,21
2Carrefour Romania SABucuresti7.744352,688,0114,532,02
3Kaufland RomaniaBucuresti8.263.693,9678,928,922,14
4real,- Hypermarket Romania S.R.L.Bucuresti7.93.223,57-245,2221,95-7,61
5Selgros Cash & Carry SRLBrasov4.893.042,42104,63-3,783,44
6Rewe Romania SRLstefanestii de Jos, Ilfov2.151.559,9539,9124,142,56
7Romania Hypermarché SA (Cora)Bucuresti2.661.394,6184,63-5,086,07
8Pludi Market SRLNedelea, Prahova1.861.307,86-73,1628,07-5,59
9Auchan Romania SABucuresti3.11.303,2-40,9827,09-3,14
10Billa Romania SRLBucuresti2.641.222,331,432,542,57
Companiile din comertul modern au demonstrat si in 2009 ca sunt motorul de dezvoltare a industriei bunurilor de larg consum. in primele 15 locuri din TOP 100 se pozitioneaza cei mai mari 10 operatori din comertul modern. Acestia cumuleaza o cifra de afaceri de 26,846 miliarde lei, reprezentand 40% din cifra de afaceri neta dezvoltata in 2009 de toate cele 100 companii din top. Un singur comerciant din TOP 10 a reusit performanta unei rate a profitului net peste rata inflatiei inregistrata in 2009 (4,74%) - Romania Hypermarche SA (Cora), companie ce a obtinut o rata a profitului de 6,07%. Pretul platit pentru aceasta performanta a fost o scadere a cifrei de afaceri cu 5,08% in anul 2009. Restul comerciantilor au utilizat promotiile ca reteta de conservare a cotei de piata, cu riscul diminuarii sau anularii profitului.
TOP 10 PRODUCATORI SI PROCESATORI DE CARNE DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri neta 2009(mil. lei)Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei)Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%)Rata profitului net 2009 (%)
1Unicarm SRLVetis, Satu Mare1.6448,941,812,670,40
2Cristim 2 Prodcom SRLBucuresti788332,723,942,271,18
3Marex SABraila371321,613,946,371,23
4Agricola InternationalBacau1.76305,20,3213,080,10
5Elit SRLCugir, Alba1.17304,8935,58-5,7211,67
6Transavia SAOiejdea, Alba838304,1814,3610,254,72
7Caroli Prod 2000 SRLBucuresti441297,7-2,9211,03-0,98
8Aldis SRLCalarasi1.25292,462,71-13,440,93
9Recunostinta Prodcom Impex SRLFilipestii de Padure (PH)873277,347,333,122,64
10Caroli Foods Group SRLPitesti829223,961,315,720,58
Producatorii si procesatorii de carne au functionat in anul 2009 la limita de avarie. Cu o singura exceptie, companiile prezente in TOP 10 nu au obtinut o rata a profitului net care sa depaseasca rata inflatiei. Exceptia – Elit SRL din Cugir – a obtinut o rata a profitului de 11,67% prin aceeasi metoda folosita de unii comercianti: sacrificarea cifrei de afaceri, care a inregistrat o scadere de 5,72% fata de anul 2008. Cele mai multe companii din TOP 10 - patru la numar – au obtinut o rata a profitului sub un procent, indicand astfel ca acest sector a fost unul dintre cele mai afectate de criza economica.
TOP 10 FURNIZORI DE PRODUSE LACTATE DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei)Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei)Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%)Rata profitului net 2009 (%)
1SC Danone  PDPABucuresti709434,627,242,796,27
2Whiteland Import - ExportBucuresti423372,871,9910,480,53
3SC Friesland RomaniaSatu Mare674284,411,2-10,640,42
4SC Napolact  SACluj389233,2821,06-3,449,03
5SC Albalact SAOiejdea, Alba559225,9826,0418,5911,52
6SC Hochland RomaniaSighisoara, Mures353204,776,62-5,333,23
7SC Delaco Distribution S.A. BrasovCodlea, Brasov375188,547,362,293,90
8SC Dorna Lactate  SA Suceava746155,36-15,0411,35-9,68
9SC Industrializarea Laptelui MuresMures386119,32-2,14-15,06-1,79
10SC Trd Tnuva Romania Dairies SRLPopesti Leordeni, Ilfov29489,93-95,570,92-106,27
Topul celor mai importanti furnizori de lactate in anul 2009 evidentiaza diferente majore intre companii, ceea ce indica o reasezare atat a operatorilor din acesta piata, cat si modificari ale obiceiurilor de consum. Companiile care au obtinut in 2009 o crestere importanta a cifrei de afaceri – Albalact, Dorna Lactate si Whiteland – au obtinut rezultate total diferite in ceea ce priveste rata profitului. Albalact a mizat pe produsele lider de piata si a obtinut o rata a profitului de 11,52%, Whiteland a crescut cifra de afaceri reducand profitul aproape de 0, in timp ce Dorna Lactate a crescut cifra de afaceri cu pretul unei rate negative a profitului net. Pentru liderul pietei – Danone – anul 2009 a fost unul foarte echilibrat, cifra de afaceri fiind in crestere cu 2,79%, mai putin decat rata inflatiei, dar rata profitului fiind mai mare decat acelasi indicator cu doua procente.
TOP 10 FURNIZORI DE PRODUSE DE BAZA DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei)Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei)Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%)Rata profitului net 2009 (%)
1Bunge Romania SRLBuzau2841.107,28-42,6240,69-3,85
2Agrana Romania SABucuresti694611,96-1,781,7-0,29
3Expur SAUrziceni, Ialomita572362,98-49,79-38,78-13,72
4Titan SAPantelimon, Ilfov962242,277,68-17,733,17
5Zaharul Oradea SAOradea, Bihor28924115,1216,066,27
6Prutul SAGalati, Galati311214,210,25-27,080,12
7Dobrogea Grup SAConstanta793199,772,25-11,761,13
8Cargill Oils SRLBucuresti336192,062,1-22,731,09
9Boromir Ind SRLRamnicu Valcea839179,860,67-10,80,37
10Argus SAConstanta312139,16-5,54-34,91-3,98
Cele mai importante companii din industria produselor alimentare de baza au intampinat mari dificultati in abordarea strategica a crizei economice. Doar trei din cele 10 companii au reusit sa obtina in 2009 o cifra de afaceri mai mare decat in anul anterior. Din cele trei, doar una a obtinut profit in anul fiscal 2009, celelalte doua inregistrand pierderi proportionale cu cresterea cifrei de afaceri. Celelalte sapte companii au avut scaderi considerabile ale cifrei de afaceri, cuprinse intre 10,8% si 38,78%.
TOP 10 FURNIZORI DE DULCIURI DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri netă 2009Profit net / pierdere netă 2009 (mil. lei)Variatie cifra de afaceri 2009/2008 (%)Rata profitului net 2009 (%)
1Nestlé România SRLBucuresti744629,5317,9617,822,85
2Kraft Foods România SABucuresti562583,4554,941,329,42
3Wrigley România SRLBucuresti199219,2132,08-12,8414,63
4Mars România S.R.L.Bucuresti81190,220,814,5510,94
5Alka Trading CO SRLBucuresti303186,336,653,813,57
6Amigo & Intercost SRLOdorheiu Secuiesc450181,214,473,512,47
7Ferrero România SRLBucuresti30156,9914,359,489,14
8Supreme Chocolat SRLBucuresti29582,952,22-7,162,68
9Ro Star SABragadiru, Ilfov37345,590,92-0,262,02
10Eurex Alimentare SAPopesti Leordeni, Ilfov23232,8-0,764,56-2,32
Piata dulciurilor si a cafelei s-a dovedit cea mai putin vulnerabila la criza economica, efectele acesteia fiind imperceptibile in tabloul celor mai importante 10 companii din acest domeniu in anul 2009. Cu exceptia producatorului de biscuiti Eurex, toate companiile din top au avut rate ale profitului de peste doua procente. Liderul topului – Nestlé – a obtinut o crestere a cifrei de afaceri cu 17,82%, in timp ce Wrigley a pus accent pe o rata mare a profitului (14,63%) si a pierdut 12,84% din cifra de afaceri.
TOP 10 FURNIZORI DE PRODUSE DE INGRIJIRE A CORPULUI SI A LOCUINTEI
DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei)Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei)Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%)Rata profitului net 2009 (%)
1Procter & Gamble Distribution SRLBucuresti471.186,4226,852,132,26
2Unilever South Central Europe S.A.Ploiesti, Prahova309749,53-12,636,16-1,69
3Interbrands Marketing & Distribution SABucuresti1917527,311,96-33,970,37
4Henkel România SRLBucuresti509571,1748,2-38,44
5Avon Cosmetics (România) SRLBucuresti308473,6971,8313,4715,16
6Colgate-Palmolive România SRLBucuresti103278,1262,016,5522,30
7L'Oreal România SRLBucuresti129238,117,05-0,617,16
8Beiersdorf România SRLBucuresti64179,0218,31,2610,22
9Sarantis România SAChiajna, Ilfov373159,5312,17-0,167,63
10Procter & Gamble MarketingBucuresti407118,3610,42-73,338,80
Topul celor mai importante 10 companii din industria produselor de ingrijire corporala si de intretinere a locuintei pentru anul 2009 arata o imagine foarte clara a unei piete stabilizate, dupa mai multi ani in care investitiile sau campaniile de marketing agresiv au influentat direct profiturile acestor companii. Cu exceptia Unilever South Central Europe S.A., care a inregistrat o rata negativa a profitului, celelalte companii din top au obtinut rezultate financiare pozitive. Mai mult, 7 din 10 companii au obtinut rate ale profitului peste rata inflatiei, unele ajungand chiar la 22,30%, mesajul transmis fiind ca in privinta igienei nu se fac concesii la preturi.
TOP 10 DISTRIBUITORI DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
#CompanieSediu socialAngajati 2009Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei)Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei)Variatie cifra de afaceri 2009/2008 (%)Rata profitului net 2009 (%)
1Top Brands Distribution SRLOtopeni, Ilfov4531.307,4612,1812,920,93
2Procter & Gamble Distribution SRLBucuresti471.186,4226,852,132,26
3Simba Invest SRLBacău329572,751434,422,44
4Interbrands Marketing & Distribution SABucuresti1.92527,311,96-33,970,37
5Astral Impex SRLArad512516,65-22,76-18,73-4,41
6Macromex SRLBucuresti382466,49,543,662,05
7Aquila Part Prod Com SRLPloiesti1.5375,33,969,721,06
8United Euro Distribution SABucuresti194366,0322,71-3,966,20
9Elgeka- Ferfelis România SABucuresti462300,05-1,3217,58-0,44
10Marathon Distribution Group SRLBucuresti405218,488,63-5,193,95
Cei mai multi dintre distribuitorii prezenti in TOP 10 au reusit sa gaseasca linia de echilibru intre cifra de afaceri si profitul obtinut. Sub presiunea ambelor categorii de clienti - furnizori si comercianti – distribuitorii au reusit sa optimizeze operatiunile pentru a realiza rate ale profitului cuprinse intre 0,37% si 6,20%. Exceptie au facut Astral Impex din Arad, companie afectata si de o reducere a cifrei de afaceri cu peste 18 procente si Elgeka- Ferfelis Romania, companie ce cauta drumul spre profit prin cresterea cifrei de afaceri cu 17,58%.
TOP 100 FMCG in valori reale
54companii de top au redus numarul de angajati in 2009.
8companii au angajat cu peste 20% mai mult personal in 2009 fata de anul 2008.
1,33%reprezinta cresterea de personal angajat in cele mai importante 100 de companii din FMCG in 2009.
42companii au avut o cifra de afaceri mai mica in 2009, fata de anul 2008.
15,66miliarde euro reprezinta cifra de afaceri totala a celor 100 de companii (calculata la cursul mediu 1 euro = 4,2373 lei).
24%din companiile de top au inregistrat pierderi in anul 2009.
322milioane euro reprezinta profitul net total obtinut de cele 100 de companii in anul 2009 (calculat la un curs mediu 1 euro = 4,2373 lei).
48din cele 100 de companii au avut un profit mai mic sau o pierdere mai mare in 2009, in raport cu 2008.

Prognoze pesimiste pentru anul 2010

Dupa un an 2009 marcat de criza economica, in care atat comerciantii cat si producatorii au incercat sa-si pastreze clientii prin promotii in lant si prin reducerea marjelor de profit, anul 2010 a accentuat tendinta de scadere a consumului prin reducerea veniturilor populatiei, blocarea creditarii si cresterea somajului. Efectele au fost resimtite inca de la inceputul anului, dar reprezentantii companiilor de research considera ca apogeul crizei pentru industria bunurilor de larg consum se va resimti in aceasta toamna, cand cele trei efecte ale recesiunii vor actiona simultan cu cresterea costurilor energetice pentru intretinerea locuintei.
Andi Dumitrescu * director general GfK RomaniaAndi Dumitrescu 
director general GfK Romania
„Evolutia pietei bunurilor de larg consum in urmatoarea perioada este foarte dependenta de deciziile Guvernului. Nu estimez insa schimbari radicale in ceea ce priveste obisnuintele de consum, dar nici o crestere a cheltuielilor pe piata FMCG. Din contra, ma astept ca acestea sa continue sa scada.”
 
Daca pentru anul 2009 efectele au fost negative asupra ratei profitului, in anul 2010 acestea vor fi resimtite in special de cifra de afaceri a companiilor din acest sector. „in primele doua luni ale acestui, an piata carnii de pasare a suferit o contractie de 18% in volum si totodata s-a manifestat o puternica scadere a pretului mediu, cifrata in prima jumatate a anului la - 13%. intre timp piata si-a revenit cantitativ, dar la momentul actual pretul mediu este mai mic decat in anul 2009 - paradoxal, in comparatie cu celalalte preturi din FGCM, care au crescut. Conditiile economice si sociale au influentat comportamentul de consum: bugetele alocate cheltuielilor sunt considerabil reduse, oamenii sunt mult mai atenti la resurse si, mai ales, la conservarea bugetului pe care il aloca diverselor cheltuieli. Unii au optat sa consume aceeasi calitate, dar in cantitati mai mici, altii au mentinut cantitatile, dar la un pret mai scazut. Din punct de vedere al volumelor, piata carnii de pasare va inregistra in 2010 o crestere de aproximativ 3%, deci putem spune ca va fi stationara. Pretul mediu mai mic la carnea de pasare va conduce la realizarea unor cifre de afaceri mai scazute in acest sector si mai ales la rezultate financiare proaste - toate acestea venind si pe fondul retragerii subventiilor in agricultura, incepand cu 1 ianuarie 2010”, sustine Grigore Horoi, presedintele companiei Agricola International.
Desi in anumite cazuri companiile au raportat conservarea cifrei de afaceri sau usoare cresteri pe primul semestru al anului 2010, trebuie sa tinem cont de faptul ca inflatia a fost, pentru primele 9 luni ale anului 7,7% si este estimata de FMI la 7,9%. Asta inseamna ca o crestere de 7 procente a cifrei de afaceri reprezinta, in termeni reali, o scadere a vanzarilor.
Gilda Lazar * Director Corporate Affairs JTI RomaniaGilda Lazar 
Director Corporate Affairs JTI Romania
„Volumele vanzarilor legale vor fluctua in 2011 in stransa corelatie cu politica de crestere a accizelor si cu eforturile autoritatilor de a stopa fenomenul contrabandei. Un exemplu recent despre cum legislatia poate faulta evolutia fireasca a unei industrii este un proiect legislativ adoptat recent de Senat, potrivit caruia tigaretele confiscate ar trebui valorificate. in nici o tara membra a Uniunii Europene nu sunt valorificate tigaretele confiscate. in Romania, pana acum cativa ani, tigaretele confiscate erau revalorificate de autoritati, la preturi inferioare celor practicate de producatori. Astfel, statul facea concurenta neloiala producatorilor legali (vanzand la preturi mai mici), incalcandu-le totodata dreptul de proprietate intelectuala asupra marcilor.”
 
O alta cauza a scaderii cifrelor de afaceri in anul 2010 par sa fie promotiile solicitate de comercianti. „Promotiile pe care toti jucatorii le-au dat in piata in fiecare luna din 2010 vor conduce la o reducere a profitului pana la situatii de inchidere a anului fara profit sau chiar cu pierderi. La asta se adauga cresterea exploziva a pretului la materia prima si inchiderea unui numar mare de puncte de vanzare de pe tot teritoriul tarii”, afirma Alin Giurea, presedintele Pambac.
Evaziunea fiscala este o alta cauza importanta a scaderii vanzarilor in 2010. Gilda Lazar, Director Corporate Affairs JTI Romania sustine ca „...in ceea ce priveste industria tutunului, din punct de vedere al consumului, piata este relativ inelastica. Un studiu al Bancii Mondiale releva mai de mult ca, la o crestere de pret de 10%, consumul se reduce temporar cu 4%, dupa care revine la nivelul de dinainte de scumpire. Asadar, scaderea puterii de cumparare coroborata cu cresterea preturilor la tigarete nu a dus la reducerea consumului. Care este cauza scaderii? Fumatorii au la dispoziție varianta produselor de contrabanda, mult mai ieftine. Drept urmare, volumele de vanzari pentru produsele legale au scazut, in timp ce piata neagra a explodat. Concret: cel mai ieftin pachet de tigarete din Moldova, Plugarul, costa 1 leu, cel mai ieftin pachet romanesc, Carpati, costa 9 lei. Aduse in Romania ilegal si vandute in piete, tigaretele de contrabanda sunt cumparate de cei care nu-si mai pot permite noile preturi.”
Directorul general al GfK Romania, Andi Dumitrescu, apreciaza ca nici consumul casnic nu are perspective mai bune pentru anul 2010. „Ca principale tendinte in ultimele luni, remarcam faptul ca romanii au ramas fideli produselor de baza, dar au inceput sa renunte la cele de ingrijire personala si de intretinere a locuintei”, sustine Andi Dumitrescu.

Previziuni pentru 2011 - dinamizarea falimentelor si structurarea pietei

Perspectivele pentru anul 2011 nu par sa fie mai optimiste decat cele pentru anul in curs. Operatorii considera ca va urma un an de fuziuni si achizitii, in timp ce analiștii din research recomanda prudenta in achizitii si cred ca va creste dinamica falimentelor. Presedintele Agricola International, Grigore Horoi, crede ca „o piața staționara ca volum inseamna un consum staționar la carnea de pasare. Cred ca vor avea loc falimente și achiziții, iar ulterior aceasta piața va fi una mai structurata”.
Daniel Enescu * Partner, Daedalus GroupDaniel Enescu 
Partner, Daedalus Group
„Dupa parerea mea am ajuns intr-un moment in care nu exista decat o directie pentru mediul de afaceri – spre mai rau. Putem chestiona viteza cu care ne indreptam spre mai rau, dar nu vad sincer nici o speranta ca in urmatoarele luni – si chiar in urmatorul an – lucrurile sa mearga spre mai bine. Vanzarile vor scadea cu un ritm accelerat pe ultimul trimestru al anului, afectand in mod natural atat cifra de afaceri, cat și profitabilitatea firmelor din FMCG.”
 
Presedintele companiei Tymbark Maspex, Krzyoztof Grabowski, spune ca pe fondul situatiei economice actuale, principalii jucatori din aceasta piata s-au concentrat in mod special pe promotiile in store, promotii care au generat reduceri.  „in sectorul economic pe care activam putem spune ca trendul de scadere a pietei se va pastra si in anul 2011”, sustine Grabowski.
Daniel Enescu de la Daedalus apreciaza ca „...firmele multinationale se vor descurca fara doar si poate, dar pentru firmele locale va fi un cosmar. Ma astept sincer la o crestere a dinamicii falimentelor, dar am rezerve asupra inviorarii achizitiilor sau a fuziunilor. in conditii de scadere drastica a pietei si de viitor economic incert, pare mai profitabil sa lasi concurentii sa moara decat sa ii achizitionezi”.
Pentru consumul casnic, prognoza oferita de directorul general al GfK nu suna mai optimist: „Pentru anul urmator estimez o reducere cu 3-4% a consumului casnic in comparatie cu 2010. Categoriile de baza sunt cele mai putin expuse la scaderi semnificative. Castigatori in 2011, atat din perspectiva consumatorului cat si a producatorilor sau distribuitorilor de pe piata FMCG, vor fi cei care vor sesiza noile oportunitati oferite de contextul economic actual si le vor valorifica intr-un mod inteligent, in cadrul unei strategii pe termen lung”, spune Andi Dumitrescu.

Social Media Management Tools

Etichete

Locuri de munca in Bacau (9) Bacau (8) Codul Muncii (6) Locuri de munca (6) Piatra Neamt (6) Manager (5) Iasi (4) guvern (4) salariu (4) DEICHMANN (3) Electrician auto (3) REVISAL (3) Sef Departament (3) Suceava (3) Vanzari (3) angajati (3) evialis (3) loc munca (3) salarii (3) 341 locuri de munca in Bacau (2) ACCOUNT (2) AGENT VANZARI (FMCG) (2) Agricultura (2) Angajatori de top (2) Asistent (2) Baia Mare (2) Botosani (2) Brasov (2) CARIERA (2) CV (2) Cariere Arabesque (2) Carrefour (2) Central Plaza (2) Consilier (2) Consilieri Vanzari directe Vodafone Bacau (2) Consultant Vanzari Directe dealer Vodafone (2) Craiova (2) Director (2) Director Agentie de Turism Bacau (2) Director Magazin (2) EJOBS (2) EUREKO (2) FREY WILLE (2) Focsani (2) Guyomarc`h (2) HR (2) Head Hunting (2) Industrial Valves Bacau (2) Job Hunting Trade (2) Jobs for Romanian doctors in Germany (2) LUCRATOR COMERCIAL MAGAZIN JUCARII CENTRAL PLAZA (2) Locurile de munca vacante in judetul Bacau (2) MANAGER CENTRU AUTO (2) MICROSOFT ROMANIA (2) Mariana Câmpeanu (2) Matt Harding (2) Mecanici. tinichigii (2) Medici Specialisti (2) Motivatia (2) Nutritie Animala (2) OPTOMETRIST (2) Operator Facturare (2) PLANT LOGISTIC DIRECTOR (2) Parlamentul European (2) Psihomed (2) ROMANIA (2) Responsabil (2) Roman (2) Salariul minim brut (2) Scientists and engineers (2) Shopping Mall Manager (2) Specialist (2) Specialist recrutare (2) Strainatate (2) Sulfina Barbu (2) The Job (2) Vodafone (2) angajator (2) codul muncii 2011 (2) concediu crestere copil (2) concediu de lauzie (2) concediul de maternitate (2) contributii sociale (2) cor (2) fabrica (2) facebook (2) joburi (2) lege (2) ministerul Muncii (2) pensie (2) piata muncii (2) romani (2) secretara (2) si (2) vopsitori (2) zonal (2) şomeri (2) "Martor Ocular" (1) #locuridemunca #locuridemuncabacau #bacau #munca #locurivacante #jobhuntingtrade #headhunting #recrutare #recrutareonline #jobsbacau (1) (Concesiune) auto (1) (Offshoring) (m/f) (1) * Gheorghe Pogea (1) * someri studii superioare (1) - Bored At Work_ a video from Biertijd_ Biertijd_com_ Work_ Bored_ Network_ Down (1) - HYPERMARKET (1) 10 pasi catre un entuziasm electrizant (1) 100 Cele mai bune companii pentru care sa lucrezi (1) 128 anunturi | Pagina 1 / 7 » (1) 136 anunturi (1) 16.06.2016 (1) 2 milioane de someri in UK / Jobless total nears two million (1) 242315 (1) 25 Jobs Pay $25 an Hour (1) 26 joburi care ti se potrivesc (1) 28 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 29 septembrie 2008 (1) 33 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 38 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 3D animator (1) 4-7 Februarie 2010 - Virtual Job Fair (1) 48 de ore (1) 5 Best Temporary Jobs (1) 5% pentru angajat (1) 6 months contract – 1000 Euros Per month (1) 68 anunturi (1) A fi sau a nu fi... PFA (1) A lucra sau nu in strainatate? (1) A.J.O.F.M. Bacau (1) ACCOUNTANT (1) ACTE NECESARE (1) ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATIE ( ORGANIZATIE NON-GUVERNAMENTALA - ) (1) ACTE NECESARE INFIINTARE FUNDATIE (1) ACTE NECESARE INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA / INTREPRINDERE (1) ACTIVE POWER SOLUTIONS (1) AFLATE ÎN EVIDENŢA A.J.O.F.M. BACAU (1) AGENT COLECTARE DIRECTA DEBITE (FIELD COLLECTOR) (1) AGENT DE LIVRARE AUTOVEHICULE PEUGEOT (1) AGENT VANZARI - colaborator (1) AGENT VANZARI dealer MCA (1) AGENTI PUBLICITATE ZIAR STRADA MARE BACAU (1) ANEVAR (1) ANGAJAM PERSONAL PENTRU AMENAJARI INTERIOARE (1) ANOFM locuri munca (1) ANOFM ofera 5.813 locuri de munca vacante in saptamana 15 - 21 ianuarie 2010 (1) ANOMF (1) AR (1) ASISTENT INFO DESK (1) ASISTENTĂ - CORECTOR (1) ASM (1) Abilitati (1) Abilităţi personale (cod 090) azcursuri brand personal Bucureşti comunicare ţinută (1) Adevarul (1) Adeverinta Medicala (1) Adjunct Sef Raion Produse Alimentare/ Nealimentare (1) Administrative Assistant SC EPITOME SRL (1) Advertising (1) Află despre Vodafone Internship (1) After-Sales Engineer (1) Agent (1) Agent Check-in Blue Air (1) Agent Comercial (1) Agent Paza (1) Agent de marketing (1) Agent de marketing Radio Radical FM Bacau (1) Agent vanzari Moldova (1) Agent vanzari contracte service (1) Agent vanzari dealer tamplarie (1) Agricola (1) Ai ramas fara job? Ia-o de la capat in 10 pasi (1) Al doilea supermarket BILLA in Bacau (1) Alerta (1) Alerta job lunara www.jobsbacau.ro (1) AltivTherm (1) Ambasada Britanica (1) Analist Operator Baze de Date (1) Andrei Alexandrescu (1) Angajati infideli (1) Angajatori nepasatori (1) Angajaţii (1) Animator (1) Anti Spam (1) Aplast (1) Aprovizionare (1) Area Sales Executives (1) Area Sales Manager (1) Area Sales Manger (1) Area Sales Supervisor (1) Arhitect / Arhitect stagiar (1) Ascenta (1) Asistent Support IT (1) Asistent manager (1) Asistent tehnic / administrativ (1) Asistent(a) la domiciliul pacientului (1) Asistenta medicala (1) Asistenta medicala clinica oftalmologica (1) Asistenti medicali generalisti (1) Auchan (1) Australia Advertises (1) Automobile (1) BAUMAX (1) BC (1) BN (1) BRAT (1) BV (1) Bacalaureat 2008 Bacau (1) Bacau 208 locuri de munca noi (1) Bacau/Neamt (1) Banca Comerciala Romana SA (1) Bancomate in orasul Bacau (1) Belgia si Medici de Familie (1) Bershka (1) Best Careers 2009 (1) Best of Digg Daily (1) Billa la Bacau (1) Black List Online (1) Branch (1) Brand Manager (1) Brand Manager Sofiaman (1) Brazyn Life (1) Braşov (1) British American Tobacco (1) British Embassy (1) Broker Imobiliar RE/MAX (1) Bruxelles (1) Bucatar (1) Bucatar Portile Ocnei (1) Bucatar Restaurant Bar (1) Bucharest (1) Bucuresti (1) Bucuresti TENARISSILCOTUB (1) Bucureşti (1) Budget (1) Bulgaria - hotel Melia Grand Hermitage 5* (1) Burse pentru romi (1) Buzau (1) CALL (1) CARIERE MEGAPROFIL (1) CAS de 10 (1) CASIERI / E (1) CATALOG FIRME (1) CATO ramp Supervisor ATCO Frontec Europe Ltd (1) CE MESERII SE CAUTA IN 2009 (1) CE ridicare restrictii romani (1) CENTER (1) CLUB ZEBRA (1) COBALT IT (1) CONBAC (1) CONSILIER CLIENTI SERVICE AUTO (1) CONSILIER VANZARI (1) CONSILIER VANZARI FOTO GSM (1) CONSILIER VANZARI SHOWROOM - BUCURESTI (1) CONSILIERE: Să lucrez sau să mă înscriu la master? (1) CONSILIERI FINANCIARI ASIGURARI REFORMA IN SANATATE (1) CONSULTANT ASIGURARI DE VIATA (1) CONSULTANT FONDURI EUROPENE (1) CONSULTANT VANZARE SERVICII TELEFONIE MOBILA (1) CONSULTANT VANZARI (1) CONSULTANTI VANZARI - Roman (1) CONTABIL FABRICA MOLID SUCEAVA (1) CONTUL MEU (1) COORDONATOR (1) COORDONATOR REGIONAL (1) CS (1) CV European (1) CV abilitati (1) CVO Group (1) CVO Recruitment (1) Cafea cu Lapte (1) Camerista apartamente regim hotelier (1) Campanie (1) Campionat de Sah in Bacau (1) Career Race (1) Cariera Tabco-Campofrio (1) Cariere (1) Cariere ALTEX (1) Cariere Actavis (1) Carlei Bruni (1) Casa Agronomului Bacau (1) Casier (1) Casino (1) Castiga un Play Station (1) Castigatorul concursului de pe BestJobs.ro (1) Cat de ambitios esti ? (1) Cate minute poate dansa un manager de HR pe muzica latino? (1) Ce acte NU se inregistreaza in Revisal (1) Ce faci cu jobul cand te decizi sa ai un copil? (1) Cel mai mare pericol in HR: sa-ti plece consultantii (1) Central Plaza Mall Bacau (1) Chris Brown (1) Client (1) Cluj (1) Cluj Napoca (1) Coca Cola (1) Coduri postale (1) Comisia Europeana (1) Comunicare persuasiva (1) Comunicarea nonverbala (1) Concursuri Online (1) Conditii de acordare concediul de maternitate (1) Conductor arhitect (1) Consilier Vanzari Optica Medicala (1) Consilier Vocational (1) Consilier financiar asigurari (1) Consilier receptie service tinichigerie/vopsitorie (1) Constanta (1) Constatare amiabilă în caz de accident (1) Consultant Clienti materiale de constructie (1) Consultant Vanzari Directe dealer Vodafone Bacau/Neamt (1) Consultant Vanzari Lenjerie Frantuzeasca (1) Consultant Vanzari Piese si Accesorii Auto (1) Consultant vanzari ING Office (1) Consultant vanzari proiecte Bacau (1) Contabil (1) Contabil Sef perioada determinata (1) Content (1) Contractul de Munca inceteaza fara preaviz in Perioada de Proba (1) Coordonator Birou Financiar Contabilitate (1) Cosmote preia Zapp (1) Covasna (1) Cozonacul de 5000 de Euro (1) Crin Antonescu | Cine este Crin Antonescu? (1) Criteriile de evaluare (1) Criza forţei de muncă (1) Cum ai rezolvat un conflict ? (1) Cum sa faci din vanzare mai mult decat “o intamplare” (1) Cum sa faci fata problemelor salariale (1) Cum sa faci o scrisOARE de intentie (1) Cum sa vinzi clientilor dificili (1) Curriculum Vitae (1) Curs de Formator autorizat CNFPA (1) DANONE (1) DESIGNER (1) DHL România (1) DICTIONAR HR (1) DIRECTOR FILIALA IASI (1) DIRECTOR MAGAZIN SUCEAVA (1) DIRECTOR OF SECURITY (1) DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZĂRI – zona MOLDOVA (1) DIRECTOR REGIONAL VANZARI - Constanta Bacau (1) DIRECTOR ZONAL (VANZARI) IKB Leasing (1) DIVERTA (1) Data Centre (1) Dedeman (1) Delia Burnham (1) Dentotal (1) Departamentul de HR multifunctional (1) Depeche Mode (1) Deschiderea Hypermaket Real in Bacau (1) Desteptarea - editie online (1) Developer/ Programator SAP (1) Digi International (1) Digital job (1) Director The Centre for the Development of Enterprise (1) Director Comercial (1) Director Financiar (CFO) (1) Director Productie Alison Hayes Romania (1) Director Vanzari Auto (1) Director Vanzari in Tamplarie PVC (1) Director de Filiala (1) Director de magazin (1) Director general adjunct (gradul AD15) in Bruxelles (COM/2009/10162) (1) Director vanzari zonal (1) Directorate Planning and Budgeting (1) Directorul de Resurse Umane (1) După 1 iulie începe restituirea taxei auto (1) Dynamic Selling Group (1) ECDL (1) ELECTRICE (1) ELIT Romania Piese Auto Originale SRL (1) ERAPIA DE CUPLU (1) EVALUATOR (1) EXPERT (1) EXPORT (1) Eastern (1) Eblinger (1) Echipa RCS RDS (1) EcoKit (1) Economist - Contabil (1) Economist(a) (1) Electromecanic service scule electrice (1) Elevii care au dorinta_ pot gasi loc de munca la Microsoft (1) Emil Boc (1) Energy Environmental Officer (1) Engineer (1) Eures ofera gratuit locuri de munca (1) Euro (1) EuroEconomistJobs (1) Euromob (1) Europass (1) Europe (1) European Patent (1) European Patent Office (1) Executive Chef (1) Exit Interview (1) Eşti şomer şi cauţi o slujbă? (1) FARMACIE (1) FARMACIST (1) FARMACIST SEF (1) FEROM TRADING SRL (1) FIELD SERVICE ENGINEER (1) FILEMI COM (1) FM GROUP (1) FMCG (1) FORMATOR Formare profesionala (1) FORMULAR DE CALCUL (1) FORMULAR DE CALCUL ON-LINE V1.90 (1) FUNDATIA DUMBRAVA MINUNATA (1) Facultate (1) Farmacii Bacau (1) Femei de cariera (1) Fernando de la Caransebes (1) Field Key Accounts Representative Bacau - perioada determinata Kraft Foods Romania SA (1) Field Key Accounts Representative Bacau - perioada determinata Kraft Foods Romania SA Bacau (1) Fii delegat de tineret la Natiunile Unite (1) Finance Analysts (1) Firefighter (1) Firmele de HR din Romania (1) Fix Studio (1) Flamingo Jobs (1) Fluctuatia fara precedent de pe piata fortei de munca este ca o furtuna cauzata de cresterea economica (1) Food and Beverage Manager Restaurant & Pub (1) Frizer / Manichiurista (1) GJ (1) GLOBAL TRAINEE - INGINER DEBUTANT (1) GMS WOOD INVEST SRL (1) GRAFICIAN (1) GTS SOLUTION (1) Galati (1) General Job Stuff (1) General Manager (1) George Bernard Shaw (1) Germanos Telecom Romania (1) Gestionar (1) Gestionar ajutor (1) Gestionar depozit materiale de constructii (1) Gestionar logistica (1) Gesturile (1) Get a Job (1) Gherasim (1) Ghid de vanzare a locuintei pe timp de criza; (1) GmbH (1) Google (1) Grupul KRUK S.A. (1) Guvernanta apartamente regim hotelier (1) Guvernul a aprobat a patra rectificare bugetară din acest an DESTINATAR: Nume: Email: EXPEDITOR: Nume: Email: (1) HD (1) HG nr. 37/2010 - modificarea si completarea HG nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea (1) HOTEL DE 5 * RECRUTEAZA PERSONAL Doha(Qatar) (1) HP (1) HR Specialist (1) HR Specialist - Nokia Romania (1) HR Specialist Bacau (1) HR officers (1) Hair stylist (1) Hard Discount (1) Health care Assistants (1) Hewlett Packard (1) Holcim (1) Horoscop (1) Horoscopul zilei Horoscopul saptamanii Horoscopul lunii Horoscopul anului Retro-scop (1) Hotel Perla Slanic Moldova (1) How to Prepare for a Face-to-Face Job Interview (1) Human Resources Generalist (1) Hypermarket Bacau (1) IMM (1) IMPORT (1) INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (1) INGINER CONSTRUCTOR DRUMURI SI PODURI (1) INGINER DEVIZIER TEREN ZONA VRANCEA (1) INGINER PRODUCTIE (1) INGINERI in cadrul companiei RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE (1) INSPECTOR PROTECTIA MUNCII / PSI (cod ref. PM –BC) Real Bacau (1) INSTRUCTOR COMERCIAL CEE/ TARILE DIN ZONA BALCANICA (cu precadere) COMPETENTIA (1) INTERAMERICAN (1) IQ TEST (1) IS (1) IT Consultant (1) IT JOBS in CANADA (1) ITALIANA (1) IVECO (1) Industrial (1) Industrial Valves (1) Infirmier Fundatia Dumbrava Minunata (1) Inginer Absolvent SSAB AG (1) Inginer Constructii Civile (1) Inginer Constructor Focsani Mall Plaza (1) Inginer Industrial (1) Inginer Vanzari Bacau Direct-Line Inox (1) Inginer devizier (1) Inginer mecanic (1) Inginer/Tehnician Service Utilaje Agricole John Deere (1) Ingineri proiectanti tipare textile (1) Ingineri vanzari - Bacau (1) Inginerie (1) Insotitoare de Zbor (1) Insotitori sofer (1) Inspector / Agent de asigurare (1) Inspector Securitate Bacau (1) Inspector de asigurari / Agent de asigurari (1) Instalari (1) Instruiţi (1) Instruiţi pentru o slujbă mai sigură (1) Intalnire Business Networking (1) Intelepciuni (1) Interior designer (1) International Recruitment Company (1) Internship (1) Internship Resurse Umane (1) Interview questions (1) Iulius Mall (1) Iulius Mall Suceava (1) JP Morgan Chase (1) Job Description (1) Job Hunting Trade Bacau (1) Job Interview (1) Job Opportunity (1) Jobs Will the Stimulus Create (1) Joburi noi pentru tine: (1) Junior Talent (1) KAUFLAND ROMANIA (1) KEY ACCOUNT MANAGER BACAU Valenco Impex Bacau (1) Key Account Manager (1) LIDL (1) LIDL ROMANIA (1) LOC DE MUNCA IN BACAU (1) LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE (1) LUCRATOR COMERCIAL BIROTICA - CONTRACT DETERMINAT o luna (1) Legea unica (1) Legi (1) Legislatia Muncii (1) Leroy Merlin (1) Lista amenzilor (1) Locuri de munca pentru Rromi (1) Lonne (1) Lucrator Comercial (1) Lucrator comercial Leroy Merlin (1) Ludino (1) Lufthansa (1) Lufthansa/Swiss Air Customer Consultant (1) MARKETING SALES MANAGER (1) MARKETING ASSISTANT (1) MAZDA (1) MEDIASTEL (1) MEDICAMENTE GENERICE (1) MERCHANDISER / PROMOTER / HOSTESS (1) METRO Cash Carry Romania SRL (1) MM (1) MODEL CV sef autobaza (1) MS (1) MUNCITORI CALIFICATI SI NECALIFICATI IN PORTUGALIA (1) MXXL 24 AH (1) Magazin (1) Magazinul Progresiv (1) Management Trainee Programme (1) Management Trainee Programme Hudson (1) Managementul timpului si al prioritatilor (1) Manager After Sales (1) Manager Zona - MOLDOVA (1) Manager de grup financiar (1) Managing Emotional Fallout After Losing a Job (1) Manipulant Fidelio Moinesti (1) Marea Britanie restrictii munca (1) Marian Sârbu (1) Marketer (1) Massimo Dutti (1) Materiale (1) Mecanic Auto (1) Mecanic Auto Debutant (1) Mecanic Mentenanta/Intretinere (1) Mecanici (1) Medici rezidenti (1) Menajeră (1) Mercedes (1) Merchandiser (1) Merchandiser retail (1) Metro Cash; Romania Human Resources Generalist (1) Mic.ro (1) Michael Jackson (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (1) Miracole (1) Mircea Geoana Biografie (1) Mircea Geoana angajeaza (1) Misiunea Euro GSM (1) Moda Retail (1) Model CV administrator (1) Model contract de voluntariat (1) Moldoglass (1) Molkerei (1) Montator tamplarie (1) Mugur Isarescu (1) Multe din concedierile planificate pentru 2009 au fost anulate (1) Munca in Strainatate Noutati Piata Muncii Proceduri standard Programe Proiecte Protectie Drepturi Relatii Internationale Somer Statistica (1) Muncitor Polivalent Fundatia Dumbrava Minunata (1) Muncitor polivalent (1) Myjob (1) Mystery Shooper (1) NEBOISA GRUP (1) NEGOCIERE (1) NOMENCLATOR DE MESERII (1) NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A FORMULARELOR E - ORDIN CNAS NR. 592 DIN 26 AUGUST 2008 (1) NT (1) NetJobs (1) New Job (1) New Media Assistant (1) Notari publici bacau (1) Noul Model al Contractului Individual de Munca (1) OFERTE LOCURI DE MUNCĂ (1) OHLALA INTERNATIONAL (1) OM nr.8/2009 (1) OMV Global Solutions (1) ONE Shopping Center si Carrefour in Bacau (1) ONU economie (1) ONU piata muncii (1) OPERATOR CALCULATOR SAP (COD SAP WE) KAUFLAND ROMANIA (1) OPERATORE (1) ORATORICA (1) ORDIN CNAS (1) OUG 111/2010 (1) OUG 158/2005 (1) Office (1) Officer (1) Oficii postale in orasul Bacau (1) Operational Marketing Specialist (1) Operator linie de vopsit prin pulverizare (1) Operator productie publicitara (1) Operatori (1) Optica Medicala (1) Opticlass Inc (1) Oradea (1) Orange (1) Orange eMAG (1) Ordin nr. 430 din 11/05/2010 (1) Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 43/8/2016 (1) Ospatar Green Club (1) Oysho (1) PERSONAL HOTELIER FEMININ IN GRECIA (1) PERSUASIUNE (1) PFA (1) PROFESOR/TRAINER CU CALIFICARE DE FORMATOR (1) PROFILUL DE PERSONALITATE (1) PROGRAMUL NEGOCIATORUL (1) PROIECT CONTRACT-CADRU PE 2009 (1) PROJECT MANAGER CONSTRUCTII (1) PRORED (1) PSIHOLOGIE PRACTICA (1) PUBLIC JOB (1) Paradoxul (1) Patinoarul Gepex Park (1) Pe locuri (1) Pensie anticipata doar de la fonduri facultative (1) Pepsi Americas (QAB) pepsi (1) Personal hotelier (1) Personalul (1) Pharmaceuticals (1) Piatra (1) Piatra Neamt Takko Fashion International Srl (1) Piraeus Bank (1) Pitesti (1) Pizza la domiciliu bacau (1) Ploiesti (1) Porsche Leasing (1) Portile Ocnei (1) Prelungirea contractului individual de munca (1) Preşedintele Băsescu l-a suspendat din funcţie pe ministrul muncii Paul Păcuraru (1) Prima Casa (1) Prima Casă Normele (1) Pro Decor (1) Production Unit Manager (1) Prodvinalco (1) Programator PHP/MySQL (1) Programul de 10 ore/zi din activitatea de constructii nu se utilizeaza la calcularea pensiei (1) Proiectant (1) Proiectant mecanic strainatate (1) Project managerii (1) Property researcher (1) Protect (1) Public Relation Manager SC EPITOME SRL Toate orasele (1) Pull and Bear (1) REAL (1) RENAULT (1) REPREZENTANT COMERCIAL (1) REPREZENTANT DE VANZARI VEHICULE COMERCIALE Cybernet Auto Center (1) REPREZENTANT FM GROUP FM GROUP (1) REPREZENTANT TEHNIC SI DE VANZARE (1) REPREZENTANT VINZARI - JUDETELE SV (1) REPREZENTANT VÂNZARI / AREA SALES MANAGER Bayer SRL (1) REPREZENTANTI MEDICALI SI AGENTI COMERCIALI (1) RESPONSABIL DEPOZIT PIESE AUTO (1) REVISAL intra in vigoare la 1 august 2011 (1) RIVIERE CONSULTING (1) ROMANIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY (1) ROUMANIE (1) Radical FM Bacau (1) Ramplast Bacau (1) Recceptioner Auto (1) Receptioner apartamente regim hotelier (1) Receptionera (1) Receptionera Salon Infrumusetare (1) Recruiter(s) - Human (1) Recruitment Selection Internship - Zalau TENARISSILCOTUB (1) Recruteurs (1) Referent asigurarea calitatii automotive (1) Regulamentul Intern (1) Regulatory Specialist Pharma (1) Relatia de Cuplu (1) Relationship (1) Religia obligatorie şi şcoală până la majorat (1) Remat Brasov (1) Reprezentant (1) Reprezentant FEDERICO MAHORA (1) Reprezentant Medical (1) Reprezentant Medical Expand Health (1) Reprezentant Medical Krka (1) Reprezentant Regional de Vanzari (1) Reprezentant Vanzari (1) Reprezentant Vanzari - Soft medical (1) Reprezentant Vanzari B2B TELEKOM (1) Reprezentant Vanzari Bacau (1) Reprezentant Vanzari Ramplast Bacau (1) Reprezentant Vanzari Zonal Nutritie Animala (1) Reprezentant Vanzari limba maghiara (1) Reprezentant tehnic vanzari Parker Store (1) Reprezentant vanzari Romania Bulgaria (1) Reprezentant zonal (1) Reprezentant zonal de vanzari (1) Reprezentant zonal robinete industriale‏ (1) Resources (1) Responsabil Comercial EcoKit (1) Responsabil de marketing (1) Responsabil intretinere si reparatii (1) Responsabil logistica Tiriac Auto (1) Responsabil punct de lucru (1) Resurse umane / Cariera Vasion (1) Retail (1) ReviewJournal (1) Rihanna (1) Romstal (1) Romstal Leasing (1) Rovana Plumb (1) Roviniete (1) Roviniete.ro (1) SALES ASSISTANT (1) SALES MANAGER ROMANIA (1) SALES SUPPORT – ENGLISH SPEAKERS (1) SATI (1) SB (1) SEF BIROU IT (1) SEF DE MAGAZIN BACAU (1) SEF DEPARTAMENT (cod ref. SD – BC) Real (1) SEF MAGAZIN (1) SEF MAGAZIN CIP-SAVIN PIATRA NEAMT (1) SEF RAION ( GRF ) KAUFLAND ROMANIA (1) SENIOR BRIDGE ENGINEER (1) SENIOR QUALITY ASSURANCE ENGINEER (1) SENIOR RESIDENT ENGINEER / SENIOR QUANTITY ENGINEER (1) SENIOR ROAD INSPECTOR (1) SENIOR SYSTEM OR NETWORK ADMINISTRATOR (1) SHOP MANAGER (1) SKODA OCTAVIA 2002 (1) SM (1) SOFERI PROFESIONISTI (1) SPIRALEI INFERNALE (1) Salariile (1) Sales Agent - Persoane Fizice RBS Bank Romania S.A. (1) Sales Consultant Konica Minolta Business Solutions Romania (1) Sales Manager (1) Sales Managers (1) Sales Merchandisers EO Retail (1) Sales Representatives (1) Sales representative backoffice (1) Salon Infrumusetare (1) Salut (1) Salvamari la piscine in Spania (1) Sands Advertising (1) Sarbatori fericite si La Multi Ani de la Job Hunting Trade Bacau – www.jobsbacau.ro (1) Schweißer WIG / MAG (1) Scoala de Ghizi (1) Scrisoarea unui om batjocorit la interviu (1) Sef (1) Sef Atelier - Service tinichigerie/vopsitorie (1) Sef Departament METRO Cash Carry Romania SRL (1) Sef Raion (1) Sef Sectie Tamplarie PVC (1) Sef de tura Automotive (1) Sef departament vanzari (1) Sef productie (1) Senior Sales Consultant (1) Senior VoIP Telecom Engineer (1) Server Platforms Engineering (1) Service engineer Bacau Konica Minolta Business Solutions Romania (1) Service engineer Konica Minolta (1) Shop Dunhill (1) Show Director (1) ShowTime (1) Siemens IT Solutions and Services (1) Sleight of Mouth (1) Slujba studentiei iti aduce bani si cariera (1) Sofer platforma (1) Sofer platforma dealer auto (1) Soferi Internationali (1) Soferi comunitate (1) Soferi distributie (1) Sofiaman (1) Software Developer (1) Software Engineer zona Brasov STABIPLAN (1) Solvay (1) Specialist Resurse Umane Suceava (1) Specialist devize Tiriac Auto (1) Specialist marketing Industrial Valves Bacau (1) Specialist ofertare Pap Construct (1) Specialist recrutare part time (1) Stagii de practică la Banca Mondială (1) Stand up comedy (1) Star Foods (1) Stewardesa (1) Stilglass (1) Stradivarius (1) Strategia pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică (1) Studenţi (1) Studiul de Audienţă şi Trafic Internet (1) Sucursala (1) Super Oferta _Asistenti Medicali in Strainatate-1700 Euro (1) Support (1) Support Manager (1) Săptămâna de lucru (1) TARG DE JOB-URI (1) TARG JOBURI ANGLIA - FARA COMISION (1) TEAM LEADER (1) TECHNOLOGIE (1) TELESALES (1) TELESALES CONSULTANT DEALER VODAFONE BACAU (1) TERITORIAL (1) TINTITI (1) TITLURI ZIARE (1) TV Plasma Panasonic TX-P50VT20 NeoPDP (1) Tamplari Universali (1) Targul online HiPo.ro (1) Taxi bacau (1) Teambuilding de 1000 de euro (1) Tehnic (1) Tehnica piciorului in usa (1) Tehnician proiectant (1) Tele-Sales Manager (1) TeleMedia InteracTV LLC (1) Teradata Corporation (1) Test (1) Testul Celor 4 Usi (1) The End of Choice Imnul turistic al Romaniei (1) Tichetele de masa si cele cadou ar putea fi impozitate (1) Timisoara (1) Tips for a Successful Phone Interview (1) Tirgu-Mures (1) Titrari.Ro :: .. :: Subtitrari.Ro :: .. (1) Toate joburile (4649) | Joburi in strainatate (254) (1) Toate joburile (5652) | Joburi in strainatate (259) (1) Toate orasele (1) TraMedica (1) Traducatorul de Joburi (1) Trainer (1) Transport Aerian (1) Trendo (1) Trendo Automobile (1) Târgul Anual de Locuri de Muncă Pentru Studenţi şi Tineri Absolvenţi (1) Télésonique (1) UNSR recruteaza (1) URSUS BREWERIES (1) USTravel SRL (1) Ultimele joburi pe www.danfil-jobs.com (1) Un job de vara.. sau ceva mai mult? (1) Un job pe timp de criza (1) Un milion de someri in 2009 (1) Un muncitor asiatic il costa pe angajatorul roman 800 de euro (1) Unique (1) Universitatea Spiru Haret (1) VANZATOR (1) Valves (1) Vanzatoare/Vanzatori (1) Varsta De Pensionare In Tarile Din Uniunea Europeana (1) Vase de croaziera europene recruteaza personal (1) Vaslui Takko Fashion International Srl (1) Vino cu noi in SUA (1) Vodafone Internship (1) Volvo (1) WHITELAND (1) Washington (1) Wayfinder (1) Webdesigner (1) Where The Hell is Matt -- Interview with Matt Harding (1) Who is Employer Solutions Group (1) Windows Server - Technical Support Engineer (1) Work Travel (1) XL WORLD (1) YOYO Bacau (1) ZARA (1) ZILE LIBERE CONFORM CODUL MUNCII (1) Zalau (1) Zara Home (1) Ziarul de Bacau (1) abilitate (1) absolventi (1) accident de munca (1) act aditional (1) adeverinta de somaj (1) adeverinta de venit (1) administrare de personal (1) admitere (1) admitere liceu Internet (1) agent de munca temporara (1) agricultori (1) ajutor de stat (1) and (1) angajare Danemarca (1) angajari (1) angajari Romania (1) angajat (1) angajati in Romania (1) angajatori (1) angajaţi (1) anul viitor (1) anunturi (1) applicants (1) aptitudine (1) aranjamente si amenajari interioare (1) asigurari (1) asigurari sociale (1) asigurări (1) asociatia europeana a energiei eoliene (1) assessment center (1) audit. (1) b'estfest 2010 (1) bacalaureat (1) bacau 2009 (1) bancheri (1) banci investitii (1) basescu.ro (1) beneficii angajati (1) bioscientists (1) biotechnology (1) blog cuvinte cheie (1) buget (1) bugetul de stat (1) calculator munca job (1) calendar (1) califica­rea profesională şi pregătirea conti­nuă a intermediarilor în asigu­rări (1) candidati (1) cantaret american (1) cariera facultate (1) cariera oportunitati (1) cariera succes 2009 (1) carla bruni poze (1) carla bruni poze compromitatoare (1) carmen rodica dinca (1) cas (1) casa asigurari de sanatate (1) castiga un MacBook Pro (1) castiga un laptop HP EliteBook 8730w Mobile Workstation (1) cautare loc munca (1) change (1) clasament angajari (1) clinica oftalmologica (1) coafor Belle Marie (1) coleg (1) colegi munca aliati (1) companii (1) concediere (1) concedierea (1) concediu (1) concediu de maternitate (1) concediu postnatal (1) concediu prenatal (1) concurs (1) concurs multimedia online dedicat alegerilor prezidentiale (1) confidencecamp.ro (1) consultanti financiari (1) contestaţii (1) contract de voluntariat (1) contracte colective (1) contracte de munca (1) contracte munca (1) contractul individual de munca (1) contributia lunara (1) contributie (1) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (1) control (1) cresterea salariilor si de un slab management al resurselor umane (1) criza (1) criza de personal (1) cuil (1) danemarca (1) datorii Guvern (1) de recrutare (1) definitii (1) dement (1) dementii (1) denumirea interna a posturilor (1) dependenta munca (1) dezvoltarea profesionala (1) directe (1) disponibilizari (1) disponibilizări (1) drepturi de autor (1) eJobs Expo (1) economie (1) electricieni (1) electricieni Concesiune Auto (1) elemente de baza (1) elevi admitere liceu (1) employment (1) energie eoliana (1) escu (1) eu-careers (1) examen (1) fabrica dementa (1) face-to-face (1) faithless (1) festival anulat (1) fired (1) firme PFA salariati (1) firme de head hunting (1) firme de recrutare (1) fiti gata (1) forta de munca (1) funcţionari publici (1) grevă (1) haine interviu job (1) headwaypersonal srl (1) hints (1) hiper-calificarii (1) hipo (1) i PFA (1) in afaceri (1) incredibil (1) indemnizatiei de somaj (1) indemnizaţii (1) industria energiei eoliene (1) industriale (1) informatii (1) inghetata (1) inspectia muncii (1) internet (1) interviews (1) interviu (1) interviu angajare job (1) izolatie termica (1) job cautare (1) job disponibil (1) job hunting (1) job hunting computer (1) job in bacau (1) job litoral (1) job nou cautare (1) jobs (1) jobsbacau (1) jobsinlaw (1) joburi turism (1) judeţ (1) legea uceniciei (1) life (1) limitare (1) limonade.ro (1) link building (1) link echange (1) lista neagra a angajatilor (1) live in tren (1) loc de munca (1) loc munca romania (1) locuri de munca bacau (1) locuri de munca banca (1) locuri de munca disponibile (1) locuri de muncă (1) locuri munca (1) locuri munca ANOFM judete (1) locuri munca Belgia (1) locuri munca Europa (1) locuri munca Luxemburg (1) locuri munca Marea Britanie (1) locuri munca Olanda (1) locuri munca Romania (1) locuri munca hoteluri (1) mame (1) mamă (1) manipulanti (1) marketing (1) maternitate (1) mentor (1) microjobs.ro (1) mihaela radulescu (1) ministrul Muncii (1) miorita (1) mobilier (1) mocofanii (1) modelul Contractului Individual de Munca (1) modificare codul muncii (1) modificari Codul Muncii (1) mondena (1) motivare (1) munca (1) munca in strainatate (1) munca la negru (1) munca strainatate (1) munca versus distractie (1) nationale (1) negocierea salariului (1) negocierea salariului la interviu (1) negrul (1) nesalariat (1) nespalatii (1) new yorker (1) nuepoveste.ro (1) numar someri (1) numar someri 2009 (1) o (1) obiectiv UE munca (1) ocupare forta munca (1) ocupatii (1) oferte (1) oferte licee online (1) oferte slabe absolventi (1) online (1) ospatar litoral (1) pacientii (1) panasonic (1) part-time (1) part-time MLM (1) pasi carieraschimbare carieranoua cariera (1) pensii (1) pensii mihai seitan (1) pensiile şi creditele (1) pentru (1) personal (1) pescuit si silvicultura (1) piata de recrutare (1) piata muncii Romania (1) pornic (1) pornohub (1) practice (1) prieteni colegi job (1) privatizarile intarziate (1) productivitate (1) profesii (1) profile PVC (1) protest (1) radare noi (1) rata somaj crescuta (1) rds (1) recalificare (1) recrutare (1) recrutare in strainatate (1) recrutare online (1) rectificare bugetară (1) redtube (1) registrului general de evidenta a salariatilor (1) reparatii si intretinere (1) restrictii romani piata UE (1) resurse umane (1) retele sociale (1) rezultate (1) roberta anastase (1) robinete (1) robinete industriale‏ (1) romani piata muncii UE (1) salariat (1) salariu minim (1) salarizare (1) sarcina (1) scientists (1) sector (1) sejur de 1 MAI pentru 2 persoane in Nisipurile de Aur (1) serviciu (1) sex (1) sfantul andrei (1) sfaturi psiholog munca (1) si selectie (1) sindicalişti (1) sistem (1) siteuri Locuri de munca (1) slujbă (1) socio-educativ (1) sofer (1) somaj (1) somaj Suceava (1) someri Bucuresti (1) someri locuri munca (1) sot (1) sotie (1) spre bucuresti (1) stagiari (1) stimulentul de insertie (1) strategii job (1) sănătate (1) targ de joburi 2009 (1) telephone (1) test psihologic (1) the Best Job Ever (1) thepeoplesource (1) tichete de masa (1) tinichigii auto (1) tinta unui atac phishing (1) top 50 angajatori (1) top stories (1) traducerea in engleza a denumirilor unor localitati din diferite zone ale tarii. (1) trio balamuc (1) trio libertin party (1) tupeistii (1) un job pentru talente INCA nedescoperite (1) unicat (1) uniunea europeana (1) universitatea (1) utile (1) utile bacau (1) venituri (1) videochat (1) vopsitori auto Peugeot (1) workaholism (1) working week to 48 hours (1) www.deskjobs.ro (1) www.jobsbacau.ro (1) zi libera (1) Şef de Şantier Instalatii (1) şcoală (1) şedinţă (1) şomaj (1) şomer (1) (1) – LINGUA (1) – Project Manager – (m/f) SCHACHTBAU NORDHAUSEN Gmb (1)